Tecnologies 3 ESO

Desenvolupament de les unitats didàctiques:

Unitats didàctiques 3r ESO (Ed. McGraw Hill)

1. Creació de pàgines Web
2. Dibuix assistit per ordinador
3. Forces i estructures
4. Disseny i construcció d'habitatges
5. Sistemes de comunicació
6. Mecanismes de transmissió del moviment
7. Màquines tèrmiques
8. Anem al taller. Projectes i construccions
9. El full de càlcul